Organisation

Her finder du foreningens bestyrelse, sekretariat, foreningens vedtægter m.m. Medlemmer kan rekvirere referater fra generalforsamlinger samt årsregnskaber ved henvendelse til sekretariatet.

DJBFA er medlem af Dansk Erhverv.

bestyrelsen

Foto: Emilia Therese

Anna Lidell

Forkvinde og medlem af forretningsudvalget
anna@djbfa.dk

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Søren Krogh

Næstformand og medlem af forretningsudvalget

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Jesper Hansen

Næstformand og medlem af forretningsudvalget

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Pernille Bévort

Bestyrelsesmedlem

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Anne Eltard

Bestyrelsesmedlem

Foto: Morten Nygaard Jørgensen

Anja Følleslev

Bestyrelsesmedlem

Lasse Matthiessen

Bestyrelsesmedlem

Marc Facchini Madsen

Førstesuppleant

Astrid Cordes

Andensuppleant

Pladser i andre bestyrelser

DJBFA’s repræsentation i andre bestyrelse, råd og udvalg:

Kodas bestyrelse: Anna Lidell (næstforkvinde)

Kodas Musikfaglige udvalg: Jørgen Lauritsen

Koda-Dramatik, bestyrelse: Søren Krogh

Kodas Legatudvalg: Victor Dybbroe

Copydan Tekst & Node, bestyrelse: Andreas Hemmeth

Statens Kunstfonds Repræsentantskab: Anne Eltard

Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Fonogramudvalg: Søren Krogh

Nordisk Populærautor Union: Anna Lidell og Jesper Hansen

ECSA: Anna Lidell

APCOE under ECSA: Anna Lidell

CIAM: Anna Lidell

Dansk Kunstnerråd: Søren Krogh

Samrådet for Ophavsret: Casper Andreasen (på vegne af DJBFA)

ROSA, bestyrelse: Anja Føllesslev

SPOT Festival, bestyrelse: Anna Lidell

SNYKs repræsentantskab: Jesper Hansen

Filminstituttets Kontaktudvalg: Jesper Hansen

Forfatternes Forvaltningsselskab: Anna Lidell

Udgivelsespuljen: Anne Eltard

Vækstlagspuljen: Victor Dybbroe

Projektpuljen: Anna Lidell

Legatpuljen (arbejdslegater) – DJBFA for Koda Kultur: Victor Dybbroe, Anna Rosenkilde, Morten Alfred Høirup

Flowpuljen – DJBFA for Koda Kultur: Anna Lidell, Jesper Hansen, Søren Krogh

ECSA er sammenslutningen af 50 europæiske komponist- og sangskriverforeninger, der arbejder for musikkens skabere og rettighedshavere på tværs af landegrænser. FFACE er ECSA’s udvalg for film- og audiovisuel musik, mens APCOE er ECSA’s populærmusikalske udvalg.


DJBFA-bestyrelsesmedlemmers
uafhængige poster:

BFM / Brancheklub for Film- og Mediekomponister: Jesper Hansen

FFACE under ECSA: Jesper Hansen

Dansk Musiker Forbund: Anne Eltard
 

Sekretariatet

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Andreas Hemmeth

Sekretariatschef 
Mail: andreas@djbfa.dk
Mobil: +45 25 94 21 25

Martin Hjorth Frederiksen

Projektleder, ansvarlig for Flowpuljen, refugier og coaching
Mail: martin@djbfa.dk
Mobil: +45 71 96 15 18

Camilla Grausen

Kommunikation og administration af puljer og camps
Mail: camilla@djbfa.dk
Mobil: +45 25 94 48 85

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Feride Sari

Økonomimedarbejder
Mail: feride@djbfa.dk
Mobil: +45 25 94 20 80

Foto: Patrick Lauritzen / thinkalike.dk

Lars Meiling

PA for bestyrelsen og projektleder
Mail: lars@djbfa.dk
Mobil: +45 60 60 07 93

vedtægter

NB. DJBFA skifter formelt navn til Autor i 2022. Dette er blevet vedtaget som vedtægtsændring 23. juni 2021. Derfor er det opdateret i vedtægterne, der her følger. I daglig brug skriver og siger vi DJBFA 2021 ud, hvorefter navnet Autor indføres.

Autors vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Autor er en forening af komponister, sangskrivere og tekstforfattere, der har opnået medlemskab i Koda.

Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Formål

Autor har til opgave at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, juridiske og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab

Autors optagelseskriterier er:

 1. Koda-indtægter på minimum 4.000 kr. pr. år de 3 forudgående kalenderår i træk, eller
 2. Koda-indtægter på minimum 30.000 kr. i ét kalenderår inden for de forudgående 3 kalenderår, eller
 3. Kunstnerisk udvælgelse

Ansøgning efter pkt. a og b behandles administrativt via ansøgningsskema. Ansøgning om medlemskab efter pkt. c, rettes til et udvalg nedsat af bestyrelsen. Hvis udvalget afviser ansøgningen, kan den indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Autor har to typer af medlemskab:

 1. Ordinært medlem
 2. Støttemedlem, der har begrænset adgang til foreningens tilbud, efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets størrelse kan variere, for eksempel på grund af aldersrabat. Kontingentet opkræves enten for et år og skal være betalt senest 1. marts, eller også opkræves kontingentet månedligt/kvartalsvist ved fast overførsel.

Hvis et medlem er i restance med kontingentet, slettes den pågældende af medlemslisten og vil først kunne genoptages, når restancen er betalt.

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4 Overdragelse af rettigheder m.v.

Autor kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de af Autor indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

I kraft af medlemskabet, overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne, at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger, inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt, eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne, påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler, med tilsvarende udenlandske organisationer og overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af marts måned.

Bekendtgørelse om afholdelse af den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden og evt. forslag fra bestyrelsen, sker med mindst 21 dages varsel med skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan ske i form af opslag i medlemsblad og/eller ved direkte brev, e-mail m.v. til de enkelte medlemmer.

Den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Forslag fra medlemmer
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år (NB. i nogle år 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. paragraf 9, red.)
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
 11. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
 12. Eventuelt

Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019 og 2020 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 8 på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne.

Genvalg som bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor kan finde sted.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer indgiver begrundet skriftlig begæring herom til foreningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og skal finde sted senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 7 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af Autor, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingerne. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Stemmeret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan udøves ved personligt fremmøde det sted, hvor generalforsamlingen er indkaldt til. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne kan møde frem på en anden fysisk lokalitet end selve generalforsamlingsstedet og deltage i generalforsamlingen elektronisk i overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter.

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på hans eller hendes vegne. En deltager på generalforsamlingen, kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmægtigen skal afgive stemme i overensstemmelse med instrukserne fra det medlem, der har foretaget udpegelsen. Eventuelle sådanne instrukser skal fremgå af fuldmagten. Autor stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for medlemmerne på sin hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives DJBFA senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Medlemmer kan brevstemme, for så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. pkt. 9 og 10 på dagsordenen. Brevstemning skal foregå i overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter, og skal afgives elektronisk senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Medlemmer har ikke ret til at medbringe personlige rådgivere m.v.

Beslutninger træffes med simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 8.

Valg foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 5 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst halvdelen af Autors medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Er ikke halvdelen af Autors medlemmer til stede, men har forslaget fået tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvad angår vedtægtsændring. Denne ekstraordinære generalforsamling, er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, og forslaget er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 9 Bestyrelsen

Autor ledes af en bestyrelse på 7 (i en overgangsperiode dog 8-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til to næstformænd. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef og tager stilling til varetagelse af foreningens administration. Inden for rammerne af vedtagelser på generalforsamlinger, træffer bestyrelsen beslutninger om foreningens forhold, herunder anvendelse af kulturelle midler modtaget fra Koda. Der kan nedsættes forretningsudvalg og udarbejdes forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller en af de (op til) to næstformænd er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der er 2 suppleanter. Bestyrelsen træffer i forretningsordenen beslutning om suppleanternes deltagelse i og stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, overtages vedkommendes plads i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling af den suppleant, der ved valget fik flest stemmer. Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling, vælges der på denne yderligere ét bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode; den af kandidaterne til bestyrelsen, der får 4. flest stemmer, indtager denne bestyrelsespost.

§ 10 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af ansøgninger.

§ 11 Tegning

Foreningen tegnes af formand/næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem.

§ 12 Regnskabsår og formue

Autors regnskabsår følger kalenderåret.

Autor må ikke besidde større formue, uden at den er bestemt for et nærmere defineret formål.

§ 13 Eksklusion

Hvis et medlem ved groft illoyal adfærd modarbejder foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes med øjeblikkelig virkning ved bestyrelsens beslutning. Medlemmet kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens afgørelse kan omstødes ved almindeligt flertal; krav om forelæggelse på generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§ 14 Foreningens opløsning

Autor kan kun opløses på en generalforsamling, hvis 9/10 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Der træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, på foreningens sidste generalforsamling.

Foreningen stiftet 21. marts 1973. Indtil den 23.6 2021 hed foreningen DJBFA (Dansk Jazz, Beat og Folk Autorer).

Vedtægter revideret 10. december 1979, 23. marts 1981, 27. marts 1983, 19. marts 1985, 17. marts 1986, 27. maj 1987, 3. juni 1988, 21. juni 1989, 14. maj 1996, 7. juni 2004 og 14. juni 2011, 11.april 2013, 18. april 2018, 3. maj 2019, 25. august 2020 og den 23. juni 2021.

copydan-midler

DJBFA modtager midler fra Copydan Tekst & Node hvert år. Brugen af disse midler fastsættes årligt på DJBFA’s generalforsamling. I 2020 er midlerne primært blevet brugt på faglige begivenheder for komponister og sangskrivere – herunder Seminar & Bar.

Gennemsigtighedsrapport: Brug af midler fra Copydan Tekst & Node i 2020.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan DJBFA (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med medlemsservice, administration, drift, markedsføring og brug af hjemmeside.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på mail eller på telefon.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:


DJBFA / Komponister og Sangskrivere
Lautrupsgade 9
2100 København Ø
Mail: djbfa@djbfa.dk
Telefon: 33 12 01 09
Cvr.nr. 65375915


DINE RETTIGHEDER

a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

b) Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

c) Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

f) Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DJBFA på djbfa@djbfa.dk eller på telefon 33 12 01 09.


BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Når du melder dig ind i DJBFA behandler vi dine personoplysninger til at varetage administrationen omkring dit medlemskab.

SOM MEDLEM

a) Formål 
DJBFA’s primære formål er at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, juridiske og økonomiske interesser. For at kunne opfylde dette formål, behandler vi personoplysninger. 

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Vi behandler oplysninger på baggrunden af dit medlemskab, jf. artikel 6.1.b. 

Arrangementer og kurser
Deltager du på et af vores arrangementer eller kurser, vil vi behandle dine oplysninger med det formål at administrere din tilmelding.  

Arbejdshold eller refugier
Deltager du på et af vores arbejdsophold eller refugier, behandler vi ligeledes personoplysninger med det formål at varetage praktiske forhold vedrørende opholdet/refugiet. 

Nyhedsbreve
Som medlem vil du modtage et nyhedsbrev, generelforsamlingsindkaldelser m.m.
Vi kan, afhængig af din e-mailleverandør og enhed (computer, tablet eller mobil), se, om du har åbnet e-mailen, og hvilke links du eventuelt klikker på. Vi får også information, hvis der er problemer med at levere til din e-mail.

Juridisk bistand
Som medlem har du adgang til juridisk bistand og i forbindelse med henvendelser vedr. juridiske sager, oprettes der en sag i vores sags-styringssystem. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellige vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, uanset om du er medlem eller ej, vil vi behandle en række personoplysninger om dig til brug i den konkrete sag. 

c) Opbevaringslængde 
Oplysninger om medlemmer opbevares i udgangspunktet i højst 3 år efter udmeldelse af hensyn til eventuelle økonomiske udestående. I forbindelse med fakturering opbevares oplysningerne i 5 år + indeværende år.  

d) Kategorier af modtagere

 • Revisorer
 • Skat
 • Databehandlere 

Oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve bliver overført til USA. Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Dit Koda-nummer vil desuden blive udvekslet med Koda.

e) Pligtmæssig information
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for medlemsskabet.

MODTAGERE AF LEGATER

Søger du vores legatpulje, vil vi i den forbindelse behandle de personoplysninger, du afgiver i ansøgningen.

a) Formål 
Formålet med behandlingen er at tildele legaterne.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Vi behandler oplysninger på baggrund af artikel 6.1.b.

c) Opbevaringslængde 
Vi opbevarer oplysningerne, så længe ansøgningsrunden er i gang.
Ansøgninger, der munder ud i udbetalinger, opbevares i 5 år + indeværende år jf. bogføringsreglerne.
Afviste ansøgninger slettes umiddelbart efter ansøgningsrunden.

d) Kategorier af modtagere
Modtagerne af legaterne skal være offentlige tilgængelige i henhold til Kodas vedtægter

 • Skat
 • Revisorer

e) Pligtmæssig information
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for, at ansøgningen kan behandles.

SOCIALE MEDIER

Når du følger eller besøger vores Facebook-sider behandles personoplysninger som beskrevet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik.

a) Formål 
Vi administrerer to på Facebook (”DJBFA / Komponister og Sangskrivere” og gruppen ”DJBFA-medlemmer”) med henblik på at markedsføre DJBFA.
 

BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN

Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

a) Formål
Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, jf. artikel 6.1.a, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

c) Opbevaringslængde 
Dine personoplysninger behandles i op til to år fra dit sidste besøg.

d) Kategorier af modtagere
Dine oplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO

e) Pligtmæssig information
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger.

ANSATTE

Som ansat i DJBFA behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål
Formålet er at administrere din ansættelse og opfylde den kontrakt, vi har med dig.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Oplysningerne behandles på grundlag af art. 6.1.b (”nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt…”).

c) Opbevaringslængde 
Vi opbevarer oplysningerne om ansættelsesforhold i 5 år efter endt ansættelse i henhold til ansættelsesretten.

d) Kategorier af modtagere

 • Skat
 • Pensionsselskab
 • Feriekonto
 • Databehandlere

e) Pligtmæssig information
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for ansættelsen.

ledige stillinger

Der er ingen ledige stillinger på nuværende tidspunkt.